Verandering binnen bedrijven waar het mensen raakt.

Heeft uw bedrijf te maken met ingrijpende veranderingen?
En houden onderstaande vragen u wel eens bezig?


- Hoe kunnen we op een zinvolle, resultaat gerichte wijze tijd besteden aan reflectie en open aandacht voor wat leeft binnen onze organisatie?
- Hoe leren we reflexen en patronen herkennen die ontstaan bij plotselinge veranderingen: “hakken in het zand”, “kop niet boven het maaiveld uitsteken”, “ja ja, dat heb ik al 5x langs zien komen, dat lukt toch niet” zijn voorbeelden van dit soort reflexen. Hoe maken we dit soort patronen bewust en bespreekbaar?
- Hoe creëren we meer betrokkenheid bij ons bedrijf? Hoe kunnen onze medewerkers meer gemotiveerd raken?
- Hoe komen we in gesprek met onze medewerkers over de wijze waarop we met elkaar om wensen te gaan?
- Hoe vertalen we de waarden die we als bedrijf willen uitstralen naar de wijze waarop we onze organisatie inrichten? Bijvoorbeeld: een organisatie die streeft naar zo groot mogelijke transparantie naar cliënten zal daar niet in slagen als er niet binnen de organisatie ook optimaal gewerkt wordt aan transparantie.

Veranderingen in mens en organisatie volgen dezelfde patronen
Veranderprocessen verlopen volgens een bepaalde wetmatigheid, die voor individuen en organisaties globaal hetzelfde zijn. Het levert een enorme meerwaarde om de inzichten uit beide “werelden” zodanig met elkaar te verbinden dat er synergie ontstaat tussen beide kanten: organisatie en individu. ACT, een nieuwe, evidence based vorm van training en coaching die ook veel in organisaties wordt toegepast , biedt hiervoor een prachtig handvat.

Acceptatie en Commitment vormen de sleutel bij transitieprocessen
Laten we wel wezen: elke verandering is ook in meer of mindere mate een verlies van het bekende. Veranderen is niet voor niets voor de meeste mensen zo moeilijk. Bij alle veranderprocessen, zeker bij de ingrijpende (transities) is het van belang dat er aandacht is voor het verwerken van het (eventuele) verlies en voor acceptatie van de situatie zoals hij is (acceptance). Daarnaast is het van groot belang dat er stil gestaan wordt bij betrokkenheid bij de verandering om van daar uit in actie te komen (commitment).
Juist het stil kunnen staan bij de impact van een verandering is van groot belang in dit soort omstandigheden. Het gaat daarbij om het met open aandacht letten op de wijze waarop zorgvuldig, in overeenkomst met waar dit bedrijf en de medewerker voor staan, een volgende actie ingezet kan worden.

ACT in bedrijf kan u helpen de impact van een transitie zorgvuldig te hanteren. Dit kan door interventies op macro (beleids-) niveau, mesoniveau (bijvoorbeeld ondersteunen van leidinggevenden) en microniveau (trainen en coachen van medewerkers).

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op via het contactformulier

Meer weten over ACT? Zie de volgende websites